Privātuma politika

ŽEMAITIJOS PIENAS, AS (turpmāk – ŽEMAITIJOS PIENAS vai Uzņēmums) atbildīgi rūpējas par jūsu personas datu aizsardzību, tāpēc cenšas ar visiem līdzekļiem nodrošināt jūsu tiesības personas datu apstrādes līmeni. Datu subjekti ir mūsu produkcijas lietotāji, partneri un citas personas, kas mums uztic savu personisko informāciju, un mēs esam atbildīgi par to, lai ar savu darbu ik dienu attaisnotu viņu uzticēšanos.

Uzņēmuma privātuma politika:

nosaka Uzņēmuma pienākumu un atbildību aizsargāt un cienīt personas privātumu;

skaidro, kā Uzņēmums vāc, izmanto un glabā (apstrādā) personas datus;

informē datu subjektus par to, kā tiek apstrādāti viņu personas dati un kādas ir katra datu subjekta tiesības.

Apstrādājot datu subjektu personas datus, mēs ievērojam Lietuvas Republikas likumu par personas datu tiesisko aizsardzību, Lietuvas Republikas elektronisko sakaru likumu un citus tieši piemērojamos tiesību aktus, kuri regulē personas datu aizsardzību, kā arī kompetento institūciju norādījumus.

Kā mēs vācam jūsu personas datus?

Mēs apkopojam datus:

kurus jūs sniedzat, piemēram, kad sazināties vai jums ir tiesiskas attiecības ar mūsu Uzņēmumu, piemēram, kad pērkat produkciju vai pakalpojumus, piesakāties jaunumu vēstulēm, piedalāties Uzņēmuma organizētajās mārketinga akcijās/spēlēs vai sazināties ar mums par produkcijas kvalitāti vai pieprasāt informāciju;

kuri tiek ģenerēti, kad izmantojat mūsu vietni, sociālo tīklu kontus …;

kurus saņemam no citiem avotiem, piemēram, citiem pakalpojumu sniedzējiem vai publiski pieejamajiem reģistriem.

Jums nav pienākuma sniegt personas datus ŽEMAIITJOS PIENAS, tomēr, ja izvēlēsieties to nedarīt, iespējams, mēs nevarēsim jums pārdot produkciju un (vai) pakalpojumus.

Kādus jūsu personas datus mēs vācam?

Mēs apkopojam datus, kas pieder šādām kategorijām:

pamatinformācija, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, adrese, personu apliecinoša dokumenta dati, kontaktinformācija;

dati, kas saistīti ar produkcijas piegādi un (vai) pakalpojumu sniegšanu, piemēram, informācija par produkcijas pasūtījumiem, rēķinu izrakstīšana, maksājumu informācija, informācija par piekrišanu un nepiekrišanu personas datu apstrādei tiešā mārketinga mērķiem un nodošanu trešajām personām, kontaktinformācija un ar to saistītie ieraksti;

citi dati par pakalpojumu izmantošanu, piemēram, dati, kas savākti, izmantojot sīkdatnes un līdzīgas tehnoloģijas, saistīti ar tīmekļa pārlūkošanu u. tml.;

video dati, kurus fiksē mūsu videonovērošanas iekārtas, kad jūs apmeklējat mūsu Uzņēmuma teritoriju un (vai) telpas, lai nodrošinātu personāla, apmeklētāju un telpu drošību;

telefona sarunu ieraksti, kad jūs zvanāt uz ŽEMAITIJOS PIENAS kvalitātes līniju;

citi dati, kas tiek vākti ar jūsu piekrišanu un tiek sīki definēti brīdī, kad tiek lūgta jūsu piekrišana.

Kā mēs izmantojam jūsu personas datus?

ŽEMAITIJOS PIENAS apkopo un turpina apstrādāt jūsu personas datus, tikai pamatojoties uz personas datu aizsardzību regulējošos tiesību aktos noteikto juridisko pamatojumu – lai ar jūsu piekrišanu noslēgtu un (vai) izpildītu ar jums noslēgto līgumu, uz jūsu piekrišanu, ja pienākumu apstrādāt personas datus uzņēmumam ŽEMAITIJOS PIENAS uzliek attiecīgie tiesību akti un personas dati jāapstrādā ŽEMAITIJOS PIENAS likumīgo interešu labā (tikai tad, ja datu subjekta intereses nav svarīgākas).

ŽEMAITIJOS PIENAS apstrādā personas datus šādiem mērķiem:

Pirkšanas-pārdošanas un (vai) pakalpojumu līgumu noslēgšana un izpilde; klientu un norēķinu uzskaite saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem; kreditora interešu aizsardzība un materiālo zaudējumu novēršana; klientu parādu piedziņa. Mēs apstrādājam personas datus, kuri nepieciešami, lai nodrošinātu pienācīgu pakalpojumu sniegšanu klientiem – lai pareizi identificētu personu, pieņemtu un izpildītu pasūtījumus, apkalpotu klientus, identificētu un novērstu dažādas kļūmes un incidentus, izrakstītu rēķinus par iekārtām un (vai) pakalpojumiem, veiktu kredītu kontroli, parādu piedziņu, sūdzību izskatīšanu utt.

Tiešais mārketings.

Personāla, apmeklētāju un citu personu, kuras nokļuvušas videonovērošanas zonā, kā arī īpašuma aizsardzības nodrošināšana (videonovērošana). Mēs apstrādājam mūsu darbinieku un klientu, kā arī citu personu, kuras nonāk videonovērošanas zonā, video datus, lai nodrošinātu viņu un viņu īpašuma drošību.

Līgumu noslēgšana un izpilde; produkcijas kvalitātes nodrošināšana; Uzņēmuma tiesību un likumīgo interešu aizsardzība un aizstāvēšana; pierādījumu vākšana (ierakstot kvalitātes līnijas telefona sarunas). Mēs apstrādājam telefona sarunu ierakstus, kad jūs zvanāt uz ŽEMAITIJOS PIENAS kvalitātes līniju, un sarunu laikā sniegtos datus, lai varētu nodrošināt pārdodamo produktu kvalitāti, kā arī apkopot pierādījumus jūsu sūdzību izskatīšanai. Mēs arī apstrādājam jūsu sūtītās e-pasta vēstules Uzņēmumam vai citu saraksti un tās laikā sniegtos datus, lai varētu ar jums noslēgt līgumus, nodrošināt mūsu produkcijas kvalitāti.

Citi mērķi, kuriem ŽEMAITIJOS PIENAS ir tiesības apstrādāt jūsu personas datus, kad jūs izsakāt savu piekrišanu, ja datus nepieciešams apstrādāt ŽEMAITIJOS PIENAS likumīgo interešu dēļ vai ja pienākumu apstrādāt personas datus Uzņēmumam nosaka attiecīgie tiesību akti. Mēs varam apstrādāt personas datus arī citiem mērķiem, ja esam saņēmuši datu subjekta piekrišanu vai mums ir tiesības apstrādāt datus, pamatojoties uz likumīgām interesēm.

Kā mēs glabājam jūsu datus?

ŽEMAITIJOS PIENAS pastāvīgi cenšas īstenot un vienlaikus uzlabot organizatoriskos un tehniskos drošības pasākumus, lai aizsargātu jūsu personas datu integritāti un konfidencialitāti. ŽEMAITIJOS PIENAS īstenotie drošības pasākumi ietver arī personāla, informācijas, IT infrastruktūras, iekšējo un publisko tīklu, kā arī biroju ēku un tehniskā aprīkojuma aizsardzību.

Kam mēs sniedzam jūsu datus?

Datu apstrādātājiem (apakšuzņēmējiem), kuri mums sniedz pakalpojumus (izpilda darbus) un apstrādā jūsu datus ŽEMAITIJOS PIENAS kā datu pārvaldītāja vārdā. Datu apstrādātājiem ir tiesības apstrādāt personas datus tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem un tikai tādā apjomā, cik tas nepieciešams līgumā noteikto saistību pienācīgai izpildei. Pieaicinot apakšuzņēmējus, mēs veicam visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka mūsu datu apstrādātāji ir veikuši atbilstošus organizatoriskos un tehniskos drošības pasākumus un saglabā personas datu konfidencialitāti.

Citām trešajām personām ar jūsu piekrišanu, kuru var saņemt konkrētajam gadījumam.

Mēs varam arī sniegt jūsu datus:

Atbildot uz tiesas vai valsts iestāžu pieprasījumiem, tikai tādā apjomā, cik tas nepieciešams, lai pienācīgi izpildītu piemērojamos tiesību aktus vai tiesas lēmumu/rīkojumu.

Cik ilgi mēs glabājam jūsu datus?

Mēs glabājam jūsu personas datus ne ilgāk, kā to prasa datu apstrādes mērķi vai nosaka tiesību akti, ja tajos paredzēts ilgāks datu glabāšanas termiņš.

Mēs cenšamies neglabāt novecojušu vai nevajadzīgu informāciju un nodrošināt, lai personas dati un cita informācija būtu pastāvīgi atjaunināta un pareiza.

Kādas ir jūsu tiesības?

Jums ir tiesības:

vērsties ŽEMAITIJOS PIENAS ar pieprasījumu sniegt informāciju par jūsu personas datiem, kurus apstrādā ŽEMAITIJOS PIENAS;

vērsties ŽEMAITIJOS PIENAS un pieprasīt labot jūsu personas datus un (vai) apturēt šādu personas datu apstrādes darbības, izņemot glabāšanu, ja jūs iepazīstaties ar personas datiem un konstatējat, ka dati ir nepareizi, nepilnīgi vai neprecīzi;

vērsties ŽEMAITIJOS PIENAS ar pieprasījumu iznīcināt personas datus vai apturēt šādu personas datu apstrādi, izņemot glabāšanu, ja jūs iepazīstaties ar saviem personas datiem un konstatējat, ka personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi vai negodīgi;

nepiekrist jūsu personas datu apstrādei, ja šie dati tiek apstrādāti vai ir paredzēti apstrādei tiešā mārketinga nolūkos, vai ŽEMAITIJOS PIENAS vai trešās personas, kurai tiek sniegti personas dati, likumīgo interešu ievērošanai.

Ja jūs uztrauc ŽEMAITIJOS PIENAS darbības/bezdarbība, kas iespējami var pārkāpt šīs privātuma politikas vai personas datu aizsardzību regulējošo tiesību aktu prasības, varat rakstiski sazināties ar ŽEMAITIJOS PIENAS vienā no šiem veidiem: (i) iesniedzot pieprasījumu vai norādījumu tieši mums vai nosūtot ierakstītā vēstulē uz adresi Sedos iela 35, Telši LT-87101; vai (ii) nosūtot šādu pieprasījumu vai norādījumu uz e-pasta adresi info@zpienas.lt no jūsu iepriekš norādītās e-pasta adreses.

SĪKDATŅU POLITIKA

Mēs izmantojam sīkdatnes vai līdzīgas tehnoloģijas, lai analizētu tendences, administrētu vietni, izsekotu lietotāju paradumus un darbības visā vietnē un apkopotu citu informāciju par mūsu lietotājiem.

Kas ir sīkdatnes un kāpēc tās tiek izmantotas?

Sīkdatne ir neliela teksta kopa, kuru vietne tās apmeklējuma laikā saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē. Sīkdatnes tiek saglabātas tīmekļa pārlūka failu direktorijā (piemēram, Internet Explorer, Firefox) vietnes apmeklētāja ierīces cietajā diskā. Sīkdatnes palīdz vietnei noteiktu laika periodu „atcerēties” jūsu darbības un izvēles (piemēram, lietotājvārdu, valodu, fonta lielumu un citas displeja opcijas), un jums nav jāievada tās katru reizi, kad apmeklējat vietni vai pārlūkojat dažādas tās lapas. Sīkdatnes nerada draudus vietnes apmeklētāja datoram.

Kā mēs izmantojam sīkdatnes?

Mēs ierakstām informāciju, lai varētu:

piedāvāt personalizētu saturu un reklāmas;

precīzāk uzskaitīt vietnes apmeklētību un apmeklētāju uzvedību portālā;

ļaut saglabāt savienojumu ar direktoriju, kad atgriezīsieties pēc pārlūka aizvēršanas;

Turklāt dažos video mūsu lapās tiek izmantotas sīkdatnes, lai iegūtu anonīmu statistiku par to, kā jūs atradāt šo lapu un kādus video skatījāties.

Lai tīmekļa vietne darbotos, nav obligāti atļaut izmantot šīs sīkdatnes, taču tas jums atvieglos pārlūkošanu. Jūs varat izdzēst vai bloķēt sīkdatnes, bet tādā gadījumā dažas vietnes funkcijas var nedarboties pareizi.

Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek izmantota, lai jūs identificētu, un mums ir pilnīga kontrole pār datiem, ko apkopojam par vietnes izmantošanu. Šīs sīkdatnes tiek izmantotas tikai šeit aprakstītajiem mērķiem.

Kādas sīkdatnes tiek izmantotas šajā vietnē?

Lai uzlabotu vietnes funkcionalitāti un atvieglotu tās lietošanu, mājaslapā tiek izmantotas šādas sīkdatnes:

Sīkdatnes nosaukumsMērķisGlabāšanas ilgums
qtrans_front_languageSīkdatne tiek izmantota, lai atcerētos lietotāja izvēlēto vietni.1 gads
_gaMēs izmantojam Google Analytics vietnes apmeklētības izsekošanai. Izmanto, lai identificētu apmeklētāju.2 gadi
_gatMēs izmantojam Google Analytics vietnes apmeklētības izsekošanai. Izmanto, lai noteiktu ielādes ātrumu1 minūte
_gidMēs izmantojam Google Analytics vietnes apmeklētības izsekošanai. Izmanto, lai identificētu apmeklētāju.24 stundas

Kā kontrolēt sīkdatnes?

Ja vēlaties, varat kontrolēt un/vai izdzēst sīkdatnes. Plašāka informācija vietnē aboutcookies.org. Jūs varat izdzēst visas jūsu datorā saglabātās sīkdatnes, un lielākajā daļā pārlūkprogrammu var iestatīt, lai sīkdatnes netiktu saglabātas. Tomēr tad, iespējams, jums katru reizi, kad apmeklēsiet vietni, būs manuāli jāmaina dažas opcijas, un daži pakalpojumi un funkcijas var nedarboties.

Mēs sīkdatnes izmantojam caurskatāmi un atbildīgi. Jūs vienmēr varat apskatīt savā pārlūkprogrammā, kādas sīkdatnes mēs ierakstām. Turklāt jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu sīkdatņu izmantošanai, mainot iestatījumus un izdzēšot saglabātās sīkdatnes.

Informācija par sīkdatņu iestatīšanu un ar to saistītajām izmaiņām populārākajās pārlūkprogrammās šeit:

Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=cs_CZ&viewlocale=en_US

AS „ŽEMAITIJOS PIENAS” brīdina, ka iestatījumu maiņa vienmēr ir spēkā tikai vienam konkrētajam pārlūkam. Ja apmeklētājs izmanto vairākus pārlūkus, viņam jāmaina katra pārlūka iestatījumi atsevišķi. Turklāt apmeklētājs jebkurā laikā var izdzēst sīkdatnes no multivides atmiņas. Papildu informācija tiek sniegta, izmantojot pārlūku vai operētājsistēmu.

JAUNUMU ABONĒŠANAS PRIVĀTUMA POLITIKA

No šīs jaunumu abonēšanas privātuma politikas jūs varat sīkāk uzzināt, kādu informāciju par jums mēs apkopojam ar jaunumu vēstuļu palīdzību, ko ar to darām un kam nododam.

Jūsu personas datu pārvaldītājs ir Akciju sabiedrība „ŽEMAITIJOS PIENAS”, kods 180240752, Sedos iela 35, Telši.

Apkopotā informācija un tās izmantošana:

Jūsu e-pasta adresi izmantojam, lai nosūtītu jaunumu vēstules par ŽEMAITIJOS PIENAS jaunumiem, produktiem, piedāvājumiem, organizētajiem pasākumiem utt.

Kad nosūtām jaunumu vēstules, mēs arī apkopojam statistikas informāciju par to, vai atvērāt e-pasta vēstuli, ar kuru nosūtīti jaunumi. Šim mērķim mēs izmantojam īpašu tehnoloģiju, sauktu par bāksignāliem. Tie ir viena punkta attēli. Saiti uz tiem mēs ievietojam e-pastā vai jaunumu vēstules tekstā. Atverot jaunumu vēstuli, saite tiek aktivizēta, un mēs reģistrējam, ka attēls tika atvērts un kurā laikā. Tādā veidā mēs atpazīstam, ka lasījāt jaunumus.

Informācijas nodošana:

Lai nosūtītu jums jaunumu vēstules un darītu to pēc iespējas efektīvāk, mēs izmantojam atbilstošus informācijas tehnoloģiju rīkus. Mums dažreiz var būt nepieciešama profesionāļu palīdzība, kam ir speciālas zināšanas, lai nodrošinātu šo informācijas tehnoloģiju rīku pareizu darbību. Rezultātā jūsu datus var redzēt jaunumu vēstuļu pārvaldības sistēmas nodrošinātājs, reklāmas kampaņu projektēšanas un izstrādes pakalpojumu sniedzēji, vietņu meklētājprogrammu optimizācijas pakalpojumu sniedzēji, vietņu programmēšanas pakalpojumu sniedzēji.

Jūsu datus var redzēt arī ŽEMAITIJOS PIENAS darbinieki, kas atbild par jaunumu abonēšanas organizēšanu, taču mēs uzsveram, ka jūsu datus vienmēr glabājam drošībā un pieprasām, lai to nodrošinātu visi mūsu partneri un pakalpojumu sniedzēji.

Jūsu informācijas glabāšanas termiņš:

Jūsu e-pasta adresi un saistīto statistiku mēs glabājam 2 gadus no brīža, kad pēdējo reizi atvērāt jaunumu vēstuli. Ja neesat atvēris jaunumu vēstules, tad datus glabājam 2 gadus pēc tam, kad mums norādījāt e-pasta adresi.

Ja pēc jaunumu vēstules saņemšanas nolemjat, ka vairs nevēlaties tās saņemt, varat klikšķināt uz e-pasta vēstulē esošās saites „atteikties”. Tāpat par atteikšanos no jaunumu vēstulēm jebkurā laikā varat mums paziņot uz e-pastu info@zpienas.lt

Varat atteikties no jaunumu vēstuļu saņemšanas:

Atbildes uz jūsu jautājumiem

Jebkāds pieprasījums vai norādījums saistībā ar Personas datu apstrādi jāiesniedz mums rakstiski vienā no šiem veidiem: (i) iesniedzot šādu pieprasījumu vai norādījumu tieši mums vai nosūtot ierakstītā vēstulē uz adresi Sedos iela 35, Telši, LT-87101; vai (ii) nosūtot šādu pieprasījumu vai norādījumu uz e-pasta adresi info@zpienas.lt no jūsu iepriekš norādītās e-pasta adreses.

Pēc šāda pieprasījuma vai norādījuma saņemšanas mēs sniegsim atbildi un veiksim vai atteiksimies veikt pieprasījumā norādītās darbības. Atbilde jums tiks sniegta rakstiski.

Ja jautājumu neizdodas atrisināt ar “ŽEMAITIJOS PIENAS”, jums ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā, kuras adrese ir A. Juozapavičiaus iela 6, 09310 Viļņa, tālr. (8 5) 271 2804, 279 1445, fakss (8 5) 261 9494, e-pasts: ada@ada.lt, kas atbild par personas datu aizsardzību regulējošo tiesību aktu uzraudzību un kontroli.