Privaatsuspoliitika

ŽEMAITIJOS PIENAS, AB (edaspidi – ŽEMAITIJOS PIENAS või ettevõte) suhtub Teie isikuandmete kaitsesse vastutustundlikult ja seetõttu püüab kõigi vahenditega tagada Teie õigused isikuandmete töötlemise valdkonnas. Andmesubjektid – meie toodangu tarbijad, partnerid ning teised isikud – usaldavad meile oma isiklikku teavet ja meie vastutame selle eest, et töötaksime iga päev nii, et õigustaksime nende usaldust.

See Ettevõtte privaatsuspoliitika:

määratleb Ettevõtte kohustused ja vastutuse, et kaitsta ja austada isikute privaatsust;

selgitab, kuidas Ettevõte kogub, kasutab ja kaitseb (töötleb) isikuandmeid;

teavitab andmesubjekte sellest, kuidas nende isikuandmeid töödeldakse ja millised õigused on igal andmesubjektil.

Töödeldes Teie isikuandmeid, juhindub Ettevõte Leedu Vabariigi isikuandmete kaitse seadusest, Leedu Vabariigi elektroonilise side seadusest ja teistest otseselt kohaldatavatest õigusaktidest, mis sätestavad isikuandmete kaitset, ja samuti pädevate asutuste korraldustest.

Kust me teie isikuandmeid kogume?

Me kogume andmeid:

mida Te meile annate, nt kui suhtlete meiega või kui teil on meie Ettevõttega õigussuhted, nt te ostate toodangut või teenuseid, tellite uudislehti, osalete Ettevõtte korraldatud turunduskampaaniates/mängudes või pöördute meie poole toodangu kvaliteedi pärast või paludes anda teavet;

mis genereeritakse, kui Te kasutate meie veebilehte või sotsiaalvõrgustikes olevaid kontosid …;

mida me saame teistest allikatest, näiteks teiste teenusepakkujate või avalikult ligipääsetavatest registritest.

Te ei ole kohustatud esitama ŽEMAITIJOS PIENASELE mitte mingeid oma isikuandmeid, kuid kui Te otsustate seda mitte teha, siis võib juhtuda, et me ei saa Teile müüa toodangut ja (või) osutada teenuseid.

Milliseid Teie isikuandmeid me kogume?

Kogume andmeid, mis kuuluvad järgmistesse kategooriatesse:

põhiteave, näiteks eesnimi, perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, aadress, isikusamasust kinnitava dokumendi andmed, kontaktandmed;

andmed, mis on seotud toodangu ja (või) teenuste osutamisega, näiteks toodangu tellimise detailidega, arvete väljastamisega, maksete detailidega, teabega nõusoleku andmise või mitteandmise kohta isikuandmete töötlemiseks otseturunduse eesmärgil ja edastamiseks kolmandatele isikutele, kontaktandmed ning seotud kirjed;

muud andmed kodulehe kasutamise kohta, näiteks andmed, mis on kogutud, kasutades küpsiseid ja sarnaseid tehnoloogiaid, mis on seotud internetis sirvimisega jms.

videoandmed, mis fikseeritakse meie videojälgimise seadmetega siis, kui Te liigute meie Ettevõtte territooriumil ja (või) ruumides, et oleks tagatud personali, külastajate või ruumide ohutus;

Telefonivestluste salvestused, kui Te helistate ettevõtte ŽEMAITIJOS PIENAS kvaliteediliinile;

muud andmed, mida kogutakse, tuginedes Teie nõusolekule ja mida kirjeldatakse põhjalikult sel ajal, kui Teilt nõusolekut palutakse.

Kuidas me Teie andmeid kasutame?

ŽEMAITIJOS PIENAS kogub ning töötleb Teie isikuandmeid Teie nõusolekul edaspidi, tuginedes ainult isikuandmete kaitset reguleerivates õigusaktides määratletud seaduslikele alustele  – et sõlmida ja (või) täita Teiega sõlmitud lepingut, kui ettevõte ŽEMAITIJOS PIENAS on kohustatud isikuandmeid töötlema kooskõlas vastavate õigusaktidega ning kui isikuandmete töötlemine on vajalik ettevõtte ŽEMAITIJOS PIENAS seaduslikes huvides (ainult siis, kui andmesubjekti huvid ei ole tähtsamad).

ŽEMAITIJOS PIENAS töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

Ostu-müügi ja teenuste osutamise lepingute sõlmimine ja täitmine; klientidega arveldamine ning arveldusteks sõlmitud lepingute arvele võtmine; kreeditoride huvide kaitse ning materiaalsete kahjude ennetamine; klientide võlgnevuste sissenõudmine. Töötleme isikuandmeid, mis on vajalikud meie klientidele osutatavate teenuste nõuetekohaseks täitmiseks – isikusamasuse kindlakstegemiseks, tellimuste vastuvõtmiseks ning täitmiseks, klienditeeninduseks, erinevate rikete ja juhtumite kindlakstegemiseks ning kõrvaldamiseks, seadmete ja (või) teenuste eest arvete väljastamiseks, krediidikontrolli teostamiseks, võlgade sissenõudmiseks, kaebuste menetlemiseks jms.

Otseturundus.

Personali, külaliste ning muude videojälgimise piirkonda sattunud isikute, samuti vara kaitse tagamiseks (videojälgimine). Me töötleme oma personali ja klientide ning teiste videojälgimise piirkonda sattunud isikute videoandmeid nende ning meie vara ohutuse tagamiseks.

Lepingute sõlmimine ja täitmine; toodangu kvaliteedi tagamine; Ettevõtte õiguste ja seaduslike huvide kaitse; tõendite kogumine (kvaliteediliini telefonivestluste salvestamine). Kui Te helistate ettevõtte ŽEMAITIJOS PIENAS kvaliteediliinile, siis töötleme Teie telefonivestluste salvestusi ja vestluse ajal esitatud andmeid, et saaksime tagada müüdava toodangu kvaliteeti ning samuti koguda tõendeid Teie esitatud kaebuste menetlemiseks. Samuti töötleme Teie poolt Ettevõttele saadetud e-kirju või muud kirjavahetust, nendes esitatud andmeid, et saaksime sõlmida Teiega lepinguid ja tagada toodete kvaliteet.

Muud eesmärgid, mille puhul on ettevõttel ŽEMAITIJOS PIENAS õigus Teie isikuandmeid töödelda ja kui Te väljendate oma nõusolekut, kui andmeid tuleb töödelda ettevõtte ŽEMAITIJOS PIENAS seaduslikes huvides või kui andmete töötlemine on ettevõttele ŽEMAITIJOS PIENAS kohustuslik vastavalt õigusaktidele. Me võime töödelda isikuandmeid ka muudel eesmärkidel, kui oleme saanud selleks andmesubjekti nõusoleku või meil on õigus töödelda andmeid seadusliku huvi alusel.

Kuidas me Teie andmeid säilitame?

ŽEMAITIJOS PIENAS püüab pidevalt rakendada ning samal ajal täiustada organisatsioonilisi ja tehnilisi turvameetmeid, et tagada Teie isikuandmete terviklikkus ja konfidentsiaalsus. Ettevõtte ŽEMAITIJOS PIENAS teostatav turvalisuse tagamisega seotud tegevus hõlmab lisaks muule ka personali, teabe, IT infrastruktuuri, sise- ja avalike võrkude, samuti büroohoonete ja tehniliste seadmete kaitset.

Kellele edastame Teie andmeid?

Isikuandmete töötlejatele (alltöövõtjatele), kes pakuvad meile teenuseid (teostavad töid) ja töötlevad Teie andmeid Ettevõtte ŽEMAITIJOS PIENAS kui vastutava töötleja nimel.  Andmete volitatud töötlejatel on õigus töödelda isikuandmeid ainult vastavalt meie juhistele ja ainult ulatuses, mis on vajalik lepingus sätestatud kohustuste nõuetekohaseks täitmiseks. Alltöövõtjate abil võtame tarvitusele kõik vajalikud meetmed tagamaks, et ka meie volitatud andmetöötlejad oleksid rakendanud sobivad organisatsioonilised ja tehnilised isikuandmete turvameetmed ning säilitaksid isikuandmete konfidentsiaalsuse.

Teistele kolmandatele isikutele Teie nõusolekul, mis peab olema saadud igal konkreetsel juhul.

Samuti võime edastada Teie andmeid:

Vastates kohtu või riigiasutuste taotlustele ainult selles mahus,  nagu see on vajalik kehtivate õigusaktide või kohtumääruse/tunnistuse täitmiseks.

Kui kaua me Teie andmeid säilitame?

Meie ei säilita Teie isikuandmeid kauem, kui seda nõuavad andmete töötlemise eesmärgid või näevad ette õigusaktid, kui neis on sätestatud pikem andmete säilitamise tähtaeg.

Me üritame mitte säilitada aegunud või mittevajalikku teavet ja soovime tagada, et isikuandmed ja muu informatsioon oleks alati ajakohane ja õige.

Millised on Teie õigused?

Teil on õigus:

pöörduda ettevõtte ŽEMAITIJOS PIENAS poole palvega anda teavet Teie ŽEMAITIJOS PIENASE poolt töödeldavate isikuandmete kohta;

pöörduda ettevõtte ŽEMAITIJOS PIENAS poole palvega parandada Teie isikuandmeid ja (või) peatada selliste isikuandmete töötlemise toimingud, välja arvatud andmete säilitamine, kui Te tuvastate, et andmed on ebaõiged, ei ole põhjalikud või täpsed;

pöörduda ettevõtte ŽEMAITIJOS PIENAS poole palvega kustutada isikuandmed või peatada selliste andmete töötlemine, välja arvatud säilitamine, juhul, kui isikuandmetega tutvumisel tuvastate, et isikuandmeid töödeldakse ebaseaduslikult või ebaausalt;

võite mitte nõustuda, et Teie isikuandmeid töödeldaks, kui neid andmeid töödeldakse või kavatsetakse töödelda otseturunduse eesmärgil või seaduslikul huvil, mida soovib saavutada ŽEMAITIJOS PIENAS või kolmas isik, kellele isikuandmed edastatakse;

Kui Teile teeb muret ŽEMAITIJOS PIENASE tegevus/tegevusetus, mille tõttu ei järgita selle privaatsuspoliitika või isiku andmekaitset reguleerivate õigusaktide nõudeid, siis võite pöörduda kirjalikult ettevõtte ŽEMAITIJOS PIENAS poole ühel järgnevatest viisidest: (i) esitades taotluse või korralduse otse meile või saates registreeritud postiga aadressil Sedos g. 35, Telšiai LT-87101; või (ii) saates selle taotluse või korralduse enda meile juba varem esitatud e-posti aadressilt info@zpienas.lt

KÜPSISTE POLIITIKA

Kasutame küpsiseid või sarnaseid tehnoloogiaid trendide analüüsimiseks, veebilehe haldamiseks, kasutaja harjumuste, toimingute jälgimiseks kogu veebilehel ja muu teabe kogumiseks oma kasutajate kohta.

Mis on küpsised ja miks neid kasutatakse?

Küpsised on väikesed tekstifailid, mille veebileht salvestab Teie arvutisse või mobiilseadmesse siis, kui Te meie veebilehele sisse logite. Küpsised salvestatakse veebibrauseri failikataloogi (nt Internet Explorer, Firefox) veebilehe külastaja seadme kõvakettale. Tänu sellele võib veebileht teatud aja jooksul Teie toiminguid ja valikuid (nt kasutajanime, suhtluskeele, šrifti suuruse ja muud seadistusvalikud) meeles pidada ja Teil ei ole vaja neid uuesti sisestada või valida iga kord, kui sirvite selle erinevaid lehekülgi. Küpsised ei tekita mingit ohtu veebilehe külastaja arvutile.

Kuidas me kasutame küpsiseid?

Teavet salvestame selleks, et saaksime:

pakkuda isikupärastatud sisu ja reklaame;

arvutada täpsemalt veebilehe külastatavust ja külastajate käitumist;

lubada pärast veebibrauseri sulgemist naasmist kataloogi.

Lisaks kasutavad mõned meie lehtede videod küpsiseid anonüümse statistika edastamiseks selle kohta, kuidas te selle lehe leidsite ja milliseid videoid vaatasite.

Veebilehe toimimiseks ei ole vaja lubada nende küpsiste kasutamist, kuid see muudab teie sirvimise lihtsamaks. Võite küpsised kustutada või blokeerida, kuid sel juhul ei pruugi mõned selle veebilehe funktsioonid ettenähtud viisil töötada.

Küpsistega seotud teavet ei kasutata teie tuvastamiseks ja meil on täielik kontroll teie veebilehe kasutamise kohta kogutavate andmete üle. Neid küpsiseid ei kasutata muuks kui ülalkirjeldatud eesmärkidel.

Millised küpsised kasutame sellel veebilehel?

Veebilehe funktsionaalsuse parandamiseks ja kasutamise hõlbustamiseks kasutatakse veebilehel järgmisi küpsiseid:

Üksikasjalik küpsiste loend; Küpsise nimetusEesmärkSäilitamise kestus
qtrans_front_languageKüpsist kasutatakse tarbija poolt valitud suhtluskeele meelde jätmiseks.1 aasta
_gaKasutame veebilehe külastatavuse jälgimiseks Google Analyticsit. Kasutatakse külastaja äratundmiseks.2 aastat
 _gatKasutame veebilehe külastatavuse jälgimiseks Google Analyticsit. Kasutatakse laadimiskiiruse määramiseks.1 minut
_gidKasutame veebilehe külastatavuse jälgimiseks Google Analyticsit. Kasutatakse külastaja äratundmiseks.24 tundi

Kuidas küpsiseid kontrollida?

Soovi korral saate küpsiseid kontrollida ja (või) ära kustutada. Põhjalik teave on avaldatud aadressil aboutcookies.org. Te võite kõik oma arvutisse juba salvestatud küpsised ära kustutada ja seadistada enamik brausereid nii, et küpsiseid Teie seadmesse ei salvestataks. Kuid sel juhul peate võib-olla mõned valikud käsitsi ära muutma iga kord, kui Te meie veebisaiti külastate, ja mõned teenused ja  funktsioonid ei pruugi töötada.

Kasutame küpsiseid läbipaistvalt ja vastutustundlikult. Seda, milliseid küpsiseid me salvestame, saate alati kontrollida oma brauseris. Samuti saate oma nõusoleku küpsiste salvestamise kohta igal ajal tühistada, muutes oma internetibrauseri seadeid ja kustutades salvestatud küpsised.

Informatsiooni küpsiste seadistamise ja sellega seotud muudatuste kohta kõige populaarsemates brauserites leiate siit:

Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=cs_CZ&viewlocale=en_US

AS ŽEMAITIJOS PIENAS hoiatab, et seadete muutmine kehtib alati ainult ühele brauserile. Kui külastaja kasutab mitut brauserit, siis peab ta muutma eraldi kõigi brauserite seadeid. Lisaks sellele võib külastaja igal ajal kustutada küpsised oma multimeediavahendi mälust. Lisateavet esitatakse, kasutades brauserit või operatsioonisüsteemi.

UUDISLEHTEDE PRIVAATSUSPOLIITIKA

Sellest uudislehtede privaatsuspoliitikast saate täpsemat infot selle kohta, millist teavet me Teie kohta uudislehtede abil kogume, mida sellega teeme ja kellele edastame.

Teie isikuandmete vastutav töötleja on AB Žemaitijos Pienas, kood 180240752, Sedos g. 35, Telšiai.

Kogutav teave ja selle kasutamine:

Teie e-posti aadressi kasutame uudislehtede saatmiseks ŽEMAITIJOS PIENASE uudiste, toodete, pakkumiste, korraldatavate ürituste jne kohta.

Kui oleme uudislehed välja saatnud, siis kogume statistilist teavet selle kohta, kas Te avasite e-kirja, millega uudisleht Teile saadeti. Selleks kasutame spetsiaalset tehnoloogiat ehk „majakaid“. Need on ühe punkti kujutised. Viite nende kohta paneme e-kirja või uudislehe teksti. Kui Te uudislehe avate, siis aktiveerite viite ja meie fikseerime, et pilt avati ja mis ajal seda tehti. Sel moel saame teada, et olete uudislehega tutvunud.

Teabe edastamine:

Et saaksime Teile uudislehti saata ja teeksime seda võimalikult tõhusalt, kasutame selleks kohaldatud infotehnoloogilisi tööriistu. Samuti on meil mõnikord vaja kasutada spetsiaalseid teadmisi omavate professionaalide abi, et oleks tagatud nende infotehnoloogiliste tööriistade nõuetekohane toimimine. Selle tagajärjel saavad Teie andmeid näha uudislehe juhtimissüsteemi tarnija, reklaamkampaaniate korraldamis- ja loomisteenuste pakkujad, interneti veebilehtede otsingu optimeerimisteenuste pakkujad ja veebilehe programmeerimisteenuste osutajad.

Samuti saavad Teie andmeid näha ŽEMAITIJOS PIENASE töötajad, kes vastutavad uudislehtede saatmise korraldamise eest, kuid rõhutame, et säilitame alati Teie andmeid turvaliselt ja nõuame, et seda tagaksid ka kõik meie partnerid ja teenusepakkujad.

Teie teabe säilitamise aeg:

Teie e-posti aadressi ja sellega seotud statistikat säilitame 2 aastat alates hetkest, kui Te viimast korda uudislehe avasite. Kui Te uudiskirja ei avanud, siis säilitame andmeid 2 aastat pärast seda, kui Te edastasite meile oma e-posti aadressi.

Kui Te otsustate pärast uudiskirja saamist, et ei soovi neid edaspidi enam saada, siis võite vajutada e-kirjas olevale viitele „keeldumine“. Samuti võite igal ajal teavitada meid e-posti teel info@zpienas.lt sellest, et keeldute uudiskirjast.

Uudiskirja saamisest saate keelduda:

Vastused Teie küsimustele

Igasuguse taotluse või korralduse, mis on seotud isikuandmete töötlemisega, peate saatma meile kirjalikult ühel järgnevalt esitatud viisil: (i) esitades vastava taotluse või korralduse meile otse või saates registreeritud postiga aadressile Sedos g. 35, Telšiai, LT-87101; või (ii) saates juba varem meile esitatud e-posti aadressilt vastava taotluse või korralduse aadressile info@zpienas.lt

Saanud Teie taotluse või korralduse, esitame vastuse ning teostame taotluses palutud toimingud või keeldume nende teostamisest. Vastus esitatakse Teile kirjalikult.

Kui küsimust ei õnnestu lahendada ettevõttega ŽEMAITIJOS PIENAS, siis on Teil õigus pöörduda Riikliku andmekaitseinspektsiooni poole aadressil A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, e-post: ada@ada.lt, mis on vastutav andmekaitset reguleerivate õigusaktide järelevalve ja kontrolli eest.